O firme

Organizačná štruktúra firmy Stavena spol. s.r.o.

Firma STAVENA spol. s r.o. ako realizačná firma Vám ešte pred zahájením stavby pripraví realizačnú cenovú ponuku, ktorá reálne v danom čase ohodnotí stavebné práce a prisluchajúci stavebný materiál na dané stavebné dielo. Táto cenová ponuka sa vykonáva za poplatok a stanovuje sa individuálne podľa rozsahu projektu, resp. poskytnutých materiálov, t.j. projekt, projektový rozpočet, výkaz výmer (cca 50,00 – 100,00 Eur).

Táto naša ponuka uvedie investora do obrazu, aké finančné krytie potrebuje na realizáciu stavby, resp. vytvorí si obraz o cenových úrovniach prác a materiálov. U nás je táto cenová ponuka bezplatná v prípade, že sa rozhodnete, že stavebné práce bude realizovať naša firma.

Po obojstranne odsúhlasenom rozsahu prác s jednotkovými cenami sa dohodne celková cena za daný rozsah a uzatvorí sa Zmluva o dielo. V nej sa upresnia ďalšie nemenej dôležité veci ako:

 • cena
 • splátkový kalendár a platobné podmienky
 • rozsah a harmonogram prác
 • termín realizácie
 • záruky

V deň nástupu na realizáciu stavebných prác (po podpise Zmluvy o dielo), firma STAVENA spol. s r.o. berie zálohu na dodávaný stavebný materiál vo výške 20 – 50 % z celkového rozpočtu stavby v závislosti od dohodnutého splátkového kalendára. Stavba je realizovaná kvalifikovanými pracovníkmi pod odborným vedením stavbyvedúceho.

Na stavbe sa vedie stavebný denník, kde sú zaznamenané všetky pracovné postupy počas celej výstavby.

Projekt stavby

Projekt stavby je komplex dokumentov, ktoré technickou formou definujú požiadavky investora na budúcu stavbu. Skôr však, ako si vyberieme architekta alebo projekčný ateliér, je vhodné premyslieť si požiadavky, ktoré by budúca stavba mala spĺňať. Pri spracovávaní projektu domu by mal architekt poznať záujmy majiteľa a jeho spôsob trávenia voľného času.

Obývací priestor je väčšinou prepojený s kuchyňou a vzniká tým veľká obytná plocha.
My odporúčame stavebníkovi katalógové domy /EUROLINE/, kde si môže svoje predstavy porovnávať s ponúkanými domami. Cena za projekt katalógového domu je niekoľkonásobne lacnejšia, ako projektová dokumentácia na zakázku. Ak sa rozhodnete pre katalógový dom je vhodné ešte pred kúpou projektu overiť si požiadavky príslušného stavebného úradu na danú stavbu.

Treba si uvedomiť, že ucelená predstava investora - stavebníka o svojich požiadavkach už pri samotnej tvorbe architektonickej štúdie značne napomáha kvalite budúcej stavby. Pri objednávaní spracovania projektov sa väčšinou hovorí o kompletnej projektovej dokumentácii. T.j. od projektu pre územné rozhodnutie cez stavebné povolenie až po projekt stavby na jeho realizáciu. Odporúčame dať si vypracovať projektantský rozpočet stavby

Realizácia stavby

Realizáciou stavby sa stavebník začne zaoberať v tejto fáze:

 • musí mať vlastný pozemok
 • prisluchajúce územné a stavebné rozhodnutie stavebného úradu na danú stavbu podľa projektovej dokumentácie

Firma STAVENA spol. s r.o. ako realizačná firma Vám ešte pred zahájením stavby pripraví realizačnú cenovú ponuku, ktorá reálne v danom čase ohodnotí stavebné práce a prisluchajúci stavebný materiál na dané stavebné dielo. Táto cenová ponuka sa vykonáva za poplatok a stanovuje sa individuálne podľa rozsahu projektu, resp. poskytnutých materiálov, t.j. projekt, projektový rozpočet, výkaz výmer (cca 50 - 100,- eur).

Táto naša ponuka (môže byť aj konkurenčná) uvedie investora do obrazu, aké finančné krytie potrebuje na realizáciu stavby, resp. vytvorí si obraz o cenových úrovniach prác a materiálov. U nás je táto cenová ponuka bezplatná v prípade, že sa rozhodnete, že stavebné práce bude realizovať naša firma.

Teraz, po obojstranne odsúhlasenom rozsahu prác s jednotkovými cenami dohodneme celkovú cenu za daný rozsah a uzatvoríme Zmluvu o dielo. Tu upresníme ďalšie nemenej dôležité veci ako:

 • cena
 • splátkový kalendár a platobné podmienky
 • rozsah a harmonogram prác
 • termín realizácie
 • záruky

V deň nástupu na realizáciu stavebných prác (po podpise Zmluvy o dielo), firma  Stavena spol. s r.o.  berie zálohu na dodávaný stavebný materiál vo výške 20 - 50% z celkového rozpočtu stavby v závislosti od dohodnutého splátkového kalendára. Stavba je nami realizovaná kvalifikovanými pracovníkmi pod odborným vedením stavbyvedúceho. Na stavbe sa vedie stavebný denník, kde sú zaznamenané všetky pracovné postupy počas celej výstavby.

V prípade Vášho záujmu o stavebné práce kontaktujte nás na adresách v menu kontakt.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ing. Miroslav Jevočin
výkonný riaditeľ